piątek, 30 listopada 2007

Gospodarowanie opakowaniami

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Opakowania to wszystkie wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, służące do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, zarówno surowców, jak i materiałów przetworzonych. Opakowanie które pełni również inne funkcje – ważniejsze od funkcji opakowaniowej – nie jest traktowane jako opakowanie.


Przepisy prawa:

* ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
* ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
* ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z dnia 14 lutego 2001 r. Nr 11, poz. 84)
* ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
* ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
* ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw
* ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
* rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach
* (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r. Nr 241, poz. 2095);
* rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartosci ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach
* (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Nr 66, poz. 619);
* rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczenia opakowań
* (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2003 r. Nr 105, poz. 994);
* rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań
* rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych
* rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań


Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa obowiązki:

* producenta, importera lub nabywcy wewnątrzwspólnotowych opakowań, eksportera lub dostawcy wewnątrzwspólnotowych produktów w opakowaniach,
* składu i konstrukcji opakowań,
* sposobu oznakowania opakowania,
* sposobu postępowania z opakowaniami po substancjach niebezpiecznych,
* jednostek handlu detalicznego,
* prowadzenia odpowiedniej ewidencji wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań,
* złożenia właściwemu marszałkowi województwa, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, rocznego sprawozdania o masie wytworzonych OPAK-1, przywiezionych z zagranicy OPAK-2 oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-3, według rodzaju materiałów z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku oraz o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących zawartości w opakowaniu ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego.

Brak komentarzy: